203

Proč jsme ve výchově dětí tak často konzervativní

by

in


Asi není tÅ™eba říkat, že se o výchovÄ› dÄ›tí vedou mnohdy velmi vzruÅ¡ené debaty. Valná vÄ›tÅ¡ina lidí tvrdí, že souÄasný systém je v pořádku a není na nÄ›m nutné nic mÄ›nit, zatímco jiní tvrdí, že ve skuteÄnosti dÄ›tem ubližuje. Je tak zajímavé se podívat, proÄ je tolik lidí právÄ› v tomto ohledu tak konzervativní. PonÄ›kud ironicky to má původ právÄ› v naÅ¡em dÄ›tství.

 

naše poznatky o vývoj dětí se zvětšují

 

Nesmíme zapomínat, že dÄ›ti se uÄí pÅ™edevším napodobováním. I proto jsou koneckonců vzory tak důležité. A tím nejvÄ›tším, zvláštÄ› v raném stádiu života, jsou pak samozÅ™ejmÄ› rodiÄe. Není tedy divu, že si je i následnÄ› v dospÄ›losti idealizujeme a jejich chování považujeme za standard toho, jak bychom se mÄ›li chovat my sami. A to bez ohledu na to, zda tomu tak ve skuteÄnosti je.

 

Je pravdou, že jen málokdo si dokáže pÅ™iznat, že jeho rodiÄe udÄ›lali pÅ™i jeho výchovÄ› chyby. SamozÅ™ejmÄ›, jsou i výjimky, avÅ¡ak ty se týkají pÅ™edevším velmi týraných dÄ›tí, případnÄ› dÄ›tí alkoholiků, drogovÄ› závislých a podobnÄ›. A ani zde není jisté, že si to tyto dÄ›ti uvÄ›domí. Protože jakkoliv se k nám rodiÄe chovali, považujeme za naprosto normální.

 

pouto mezi rodiÄem a dítÄ›tem je důležité

 

To je také důvod, proÄ se tak Äasto chceme chovat ke svým dÄ›tem. Ve své podstatÄ› tím vzdáváme Äest naÅ¡im rodiÄům a chceme pokraÄovat v jejich práci. Co si vÅ¡ak neuvÄ›domujeme je to, že podobnÄ› jako vÅ¡e ostatní, i metody výchovy dÄ›tí se Äasem mÄ›ní, a také že v dobÄ› naÅ¡ich rodiÄů nebyly znalosti vývoje dítÄ›te ani zdaleka na takové úrovni, jako je tomu dnes, což samozÅ™ejmÄ› vedlo k nejrůznÄ›jším chybám a omylům, byÅ¥ dobÅ™e mínÄ›ným.

 

Například staÄí jen klasické naplácání. Dříve se jednalo o nepostradatelnou výchovnou metodu, dnes vÅ¡ak již víme, že jediné, co se tím dítÄ› uÄí, je lhát rodiÄům a své prohÅ™eÅ¡ky skrývat. A to rozhodnÄ› není nÄ›co, co bychom chtÄ›li.

 

Proto je lepší dát radÄ›ji na rady odborníků a pÅ™iznat si, že jakkoliv své rodiÄe milujeme, ani oni nebyli a nejsou dokonalí.